ﺷﻌﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ

ﺷﻌﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ

ﺷﻌﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ

ﺷﻌﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ

ﺷﻌﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﻴﺪی از ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ، و ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

نام برند، لوگو و شعار تبلیغاتی، ۳ عنصر کلیدی هویت برند را نشان می دهند.

 نام برند هویت اصلی خود محصول را ارئه می دهد. لوگو ها اعم از تصویر رسمی از نام های برند یا طرح های مختصرتر، به عنوان نشانه های تصویری خدمت می کنند تا پردازش سریعتر و شناخت جهانی از برندها در زبان ها و فرهنگ های مختلف صورت گیرد. درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

یک نام برند اغلب بیش از یک یا دو کلمه و بیشتر از یک مفهوم لغوی نمیتواند بیان شود.  عناصر هویت برند می تواند در طول زمان، معنی و تصویر غنی در میان انجمن های برند تاسیس شده، به دست آورد. آنها با ین حال، در ایجاد تصویر محدود هستند زیرا آنها عدم توانایی ذاتی در گفتن زیاد درباره محصول دارند. به همین دلیل، بیشتر این وظیفه به تبلیغات در مدت زمان اجرای طولانی گذاشته شده است. شعارهای تبلیغاتی می توانند پلی برای این فاصله باشند و میتوانند چیزی درباره تصویر محصول بگویند.

نام برند و لوگو به طور پیچیده ای به هویت ذاتی برند گره خورده است. نام برند، یک هویت برند در اساسی ترین شکل خود می باشد. با این وجود، هرگونه تغییر در نام برند منجر به از دست دادن تقریبا هویت آن خواهد شد. لوگو نیز در موقعیتی مشابه است، اما به خودی خود به روز رسانی می شود.

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﺎم ﻫﺎ و ﻟﻮﮔﻮﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ، ﺷﻌﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی در ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮاث ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ آن می ﺑﺎﺷﺪ.

اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در ﺑﺮﻧﺪﻳﻨﮓ

فهمیدن عوامل موثر در ادراک برندها مهم است زیرا برندها با ارزش ترین دارایی شرکت هستند.

دو عامل اصلی که بر دانش برند تاثیر می گذارد آگاهی برند و تصویر برند است. معمول ترین شاخص های آگاهی برند، فراخوانی برند و شناخت برند می باشد. فراخوانی برند، توانایی مخاطب در به خاطر آوردن برند بدون کمک است. شناخت برند یعنی، فراخوانی کمک شده. تصویر برند معمولا از طریق آزمون نوع و مزیت های انجمن های برند ارزیابی شده است. در واقع، نقش شعار تبلیغاتی، مانند دیگر عناصر هویت برند در بالا بردن و تصویر برند و به نوبه خود دانش برند اثر می گذارد.

رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺷﻌﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ

  1. اﻓﻖ دﻳﺪﺗﺎن را ﻧﮕﻪ دار ﻳﺪ.
  2. ﻫﺮ ﺷﻌﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻳﻚ اﺑﺰار ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ای روﺷﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
  3. شعار تبلیغاتی را با برند ارتباط بدهید. سطح فراخوانی نادرست برای شعار تبلیغاتی هولناک است.
  4. لطفا تکرارش کنید.
  5. شعر تبلیغاتی، جنجال و هیاهو.
  6. شعار تبلیغاتی را از ابتدا به کار گیرید.
  7. خلاقانه باشد.

تکمیل نام برند و لوگو، و عنصر مهم در هویت برند شعار تبلیغاتی است. یک شعار تبلیغاتی زمانی تاثیرگذار است که میتواند آگاهی و تصویر برند را توسعه دهد، بنابراین در ارزش ویژه برند در طی دوره ای طولانی سهیم می شود.

یک شعار تبلیغاتی باید قسمتی از دید راهبردی هویت برند باشد، زیرا شعار تبلیغاتی، بر خلاف نام برند یا لوگو، توانا است برای گفتن جایی که برند از آن آمده است.

یک شعار تبلیغاتی می تواند به شکل گیری جایگاه سازی و تصویر برند کمک کند بنابراین نقش کلیدی در اجرای استراتژی تمایز بازی می کند.

اهداف بالا، که نسبتا در مدت زمان طولانی حاصل می شوند، باید تاثیر مثبتی بر دانش برند و به نوبه خود در ارزش ویژه برند داشته باشند.

1 دیدگاه

  1. padinamarandi گفت:

    بسیار عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.