پیام های مناسبتی

مهر ۲۶, ۱۳۹۷
تربیت بدنی

روز ملی تربیت بدنی و‌ ورزش

مهر ۲۴, ۱۳۹۷
پارا المپیک

روز جهانی پاراالمپیک

مهر ۲۳, ۱۳۹۷
نا بینایان

روز نابینایان (عصای سفید)

مهر ۲۲, ۱۳۹۷
استاندارد

روز جهانی استاندارد

مهر ۹, ۱۳۹۷

روز سالمند

شهریور ۳۱, ۱۳۹۷
دفاع مقدس

آغاز جنگ تحمیلی