مسئولیت اجتماعی

به همه می اندیشیم...

مسئوليت هاي اجتماعي، آن نوع اقدامات سازمان هستند که فراسوي منافع مستقيم اقتصادي و يا فني اتخاذ مي‌شوند و حامل ارزش‌هاي پايدار هستند. در اين اقدامات، محدوده گسترده‌تري از ارزش‌هاي انساني مدنظر است و با هدف التيام دردهاي جامعه و تحقق توسعه پايدار در سطح سازمان، شهر و کشور برنامه‌ريزي و اجرایی مي‌شوند. با اين که مقوله مسئوليت‌هاي اجتماعي به تازگي و در سال‌هاي اخير مورد توجه و اقبال سازمان‌ها و جامعه جهاني قرار گرفته است مي‌توان اذعان نمود که مجموعه جستجوگران بازار رسانه نیز جزو معدود شرکت های تبلیغاتی است که در این راستا گام برمی دارد. ارتقاء سطح معيشت و زندگي کارکنان، فعاليت هاي انسان دوستانه و خيريه، توسعه فضای کسب و کار در روستاها، حمايت مادي و معنوي از فعاليت هاي علمي، آموزشي، ورزشي، فرهنگي و هنري تنها بخش کوچکي از فعاليت‌ها و اهداف این موسسه در راه خدمت‌رساني به جامعه است.