مدیریت و برنامه ریزی رسانه ای

Media-Planning-banner

مدیریت رسانه به معنای برنامه ریزی رابطه سازمان – رسانه در راستای سیاست ها و اهداف سازمان است.
مدیریت رسانه شامل وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع، هدایت و کنترل است و مهارت های مدیر رسانه ای را در سه مهارت فنی، انسانی وادراکی خلاصه می کنند. این رویکرد محصول تخصصی شدن علم مدیریت است.

استراتژی‌های‌ رقابت‌ در مدیریت‌ رسانه‌

الف) استراتژی‌ تدافعی‌ (Defender)
به‌ طور کلی‌ سازمان‌ تدافعی‌ و یا پیروان‌ سیاستهای‌ تدافعی‌ چه‌ در حوزه‌ «سیاست‌»، «صنعت‌» و «تجارت‌» خواستار حفظ‌ وضع‌ موجود و ثبات‌ محیط‌ پیرامونی‌ و تعیین‌ قلمرو خاص‌ و حفظ‌ آن‌ هم‌ در بازار و هم‌ در تولید است‌.

ب) استراتژی‌ آینده‌ نگر، پیشتاز یا تهاجمی‌ (prospector)
استراتژی‌ آینده‌ نگر، پیشتاز یا تهاجمی‌ نوعی‌ از استراتژی‌ است‌ که‌ بر اساس‌ آن‌ یک‌ سازمان‌ سعی‌ می‌کند علاوه‌ بر داشتن‌ قلمرویی‌ محدود و ثابت‌ از نظر محصول‌ و بازار به‌ تدریج‌ به‌ سمت‌ تکنولوژی‌ کار آمد دسترسی‌ پیدا کند.

ج) استراتژی‌ تحلیل‌گر (Analyser)
نوعی‌ از استراتژی‌ است‌ که‌ در آن‌، سازمان‌ سعی‌ دارد علاوه‌ بر سازگاری‌ با محیط‌، رقابت‌ فشرده‌ و تداوم‌ رشد؛ خدمات‌ خاص‌ و محدودی‌ را ارائه‌ دهد. اما برای‌ موفقیت‌ سعی‌ می‌کند از تکنولوژی‌ کاملاً پیشرفته‌ استفاده‌ کند و مدیریتی‌ را بر می‌گزیند که‌ به‌ سمت‌ حفظ‌ ثبات‌ و کارایی‌ سازمان‌ حرکت‌ کند.

د) استراتژی‌ واکنشی‌ (Reactor)
هنگامی‌ این‌ استراتژی‌ به‌ کار می‌رود که‌ سازمان‌ در معرض‌ دگرگونی‌ و محیط‌ بیرونی‌ بر اثر تحولات‌ تکنولوژیک‌ و دگرگونی‌های‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ به شدت ناآرام ‌باشد. بر اساس‌ این‌ استراتژی‌ ابتدا باید آسیب‌ پذیری‌ سازمان‌ را در برابر محیط‌ متحول‌ و ناآرام‌؛ کم‌تر کنیم‌، سپس‌ محیط‌ سازمان‌ را برای‌ سیاستگذاری‌ و فعالیت‌ بهتر آماده‌ کرده‌ و بعد‌ با انتخاب‌ قلمرو معین‌، شناخت‌ نیازها و توسل‌ به‌ قدرت‌ بر جریانات‌ محیطی‌ غلبه‌ کنیم‌.

خدمات ما در این حوزه:

  • مشاوره،خرید و اجرای رسانه های پخشی، محیطی، چاپی و … (Media Buying)
  • مدیریت و برنامه ریزی ابزارها و رسانه های ارتباطی در حوزه های ATL و BTL
  • طراحی و برنامه ریزی تبلیغات پارتیزانی و رسانه های هوشمند (Smart Media & Guerrilla Marketing)
  • مدیریت و برنامه ریزی رسانه های خلاق اجتماعی (Social Media Network)
  • طراحی و خلق رسانه های نوین (New Media)