روابط عمومی

روابط عمومیموسسه جستجوگران بازار رسانه با توجه به نوع فعالیت های تجاری و سازمانی خود، همواره تلاش می کند تا فعالیت مستمر ارتباطی و اطلاع رسانی را به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه ها و وظایف ارتباطی خود تلقی و روابط عمومی کارآمد و پاسخگو را در ارتباط با کارکنان و مشتریان خود سازماندهی و اجرایی نماید.

روابط عمومی این موسسه همواره تلاش می کند تا نسبت به فعالیت های ارتباطی رویه ای هوشمندانه و علمی را در پیش گرفته و فعالیت های ارتباطی خود را در بستر نیازهای واقعی کارکنان و اهداف کلان سازمان تدوین و عملیاتی کند.

ارتباط مستمر با کارکنان و نیاز سنجی ، ارتقای سطح توان و دانش افزایی کارکنان ، اطلاع رسانی به موقع و حرفه ای از اقدامات و خدمات ، نیاز سنجی و نظر سنجی ،  سیستم ارزشیابی کیفی ، تنظیم ارتباطات برون سازمانی و برنامه ریزی و اجرای برنامه های مصوب حوزه مسئولیت های اجتماعی از مهم ترین وظایف واحد روابط عمومی موسسه جستجوگران بازار رسانه تلقی می گردد .

روابط عمومی در عصر شهروند خبرنگار و هجوم شبکه های اجتماعی امری پیچیده تر و به مراتب دارای ظرافت های بیشتری است و در این راستا روابط عمومی ها موظف اند تا در عصر ارتباطات، با تقویت دانش و روش های استاندارد سازی ارتباطی ، همواره در تحولات اطلاعاتی و ارتباطی در سازمان خود پیش گام باشند .

روابط عمومی الکترونیک و تعاملی و پرهیز از تک روی در خلق معناها و مشارکت دهی به همه ی کارکنان در مدیریت ارتباطات سازمانی و رشد برند با کمک و حمایت تک تک کارکنان از ارزش های موسسه جستجوگران بازار رسانه به شمار می رود.