تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

از عوامل اساسی پیشرفت سازمان ها توجه به تحقیق و پژوهش است.
تحقیق و پژوهش می تواند نتایج علمی ویژه ایی بوجود آورده و کلیه فعالیت ها را بویژه در بازاریابی و تبلیغات هدفمند کرده و نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. هر نوع تبلیغ و بازاریابی، ارتباط مستقیم با پژوهش و افکار سنجی دارد.
لازمه هر تحقیق و پژوهش تعریف مشکل، موضوع و هدف است. پس از آن طرح تحقیق و پژوهش را بر اساس اطلاعات جمع آوری شده انتخاب می کنیم. گزینه های مورد نیاز را بدست آورده و براساس اطلاعات صحیح که بدست آورده ایم تحقیق خود را پیگیری می کنیم تا بتوانیم بر اساس اطلاعات بدست آمده نتایج قابل قبولی را ارائه کنیم.
فراموش نکنیم مشتری و مخاطب خود را باید به بهای جانمان حفظ کنیم و بزرگترین ضعف در سازمان ها از دست دادن مخاطبان و مشتریان قدیمی است که هر مخاطبی که از دست می دهیم با ده ها مخاطبی که ممکن است بدست آوریم برابری و ارزش دارد.

با تحقیق میتوانیم چگونگی رابطه خود را با مشتری اصلاح کنیم و برقراری ارتباط را بصورت روزانه تمرین و سعی کنیم پرسش هایی که مشتریان نیاز دارند بدست آورده و قبل از طرح پرسش آن را پاسخ دهیم آنچه که در هر تحقیق حاصل خواهد شد به جای شکایت و شکوه بدنبال راه حل باشیم و گفتار و کردار خود را صادقانه نشان دهیم. مطمئن باشیم چالش ما را به قوت تبدیل کرده و پاسخ به آنها موجب خشنودی مخاطبان و در نتیجه موجب شادمانی خود در پایان کار خواهیم بود .

خدمات ما در این حوزه:

  • تحقیقات بازار و بازاریابی (Marketing / Marketing Researchers)
  • سنجش و تحلیل رفتار مصرف کننده (Consumer Behavior)
  • قوم شناسی مشتریان (Ethnology)
  • ارزیابی اثربخشی تبلیغات و ابزارهای IBC-IMC


هرجا که تجارت موفقی دیدی، بدان که کسی زمانی یک تصمیم جسورانه گرفته است. ( پیتر دراکر)


شما نمی توانید هیچ سازمانی بسازید اگر خود را با آدم هایی محصور نکنید که تجربه و مجموعه مهارت هایی فراتر از خود شما داشته باشند. (هاوارد شولتز)